top of page

משמורת ילדים

משמורת

משמורת עד גיל 6 נתונה לאם שלאחריה יהיה זכאי האב למשמורת משותפת.

המקור למשמורת ההורים סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , תשכ"ב 1962, מחוייבות ההורים:

" אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו"


במידה ואין הסכמה בין ההורים סעיף 19 לחוק קובע כי בית המשפט לענייני משפחה תהיה הסמכות:


"לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט והוא יכריע בדבר. לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין אחר הנתון לאפוטרופסותם, רשאים הם יחד לפנות לבית המשפט, ובית המשפט, אם לא עלה בידו להביאם לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום להכריע בדבר, יכריע הוא בעצמו או יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכון."


האם אחד מבני הזוג רשאי לבקש משומרת משותפת בכל עת שלאחר גיל 6

התשובה: כן


יש להגיש תביעה לשינוי משמורת את התביעה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה באזור המגורים.

ההורה המשיב, יגיש כתב הגנה תוך 30 יום לבית המשפט.

בית המשפט יזמן תסקיר עובד סוציאלי אשר ייבחן ויגיש המלצותיו לבית המשפט.


מהו תסקיר ?

כאשר בני הזוג עם ילדים משותפים מחליטים להתגרש, ואינם מצליחים לגשר על המחלוקות השונות ביניהם, כגון: הסדרי ראיה ומזונות ילדים ולהגיע להסכמים בנושאים אלו . בית המשפט מבקש חוות דעת מעו"ס לעניין סדר הדין ( פקידת סעד ) מאזור המגורים של הצדדים מינויה נעשה מכח חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955.

העו"ס ייזמן לפגישה את כל אחד מההורים לפגישה נפרדת ופגישת משותפת עם הצדדים, היא תגיע לביקור בית אצל כל אחד מההורים במידה והנם מתגוררים בנפרד במטרה להתרשם מתנאי המגורים של הילדים ממערכת היחסים בבית, מהקשר של הילדים לבית ולהורה , היא תשוחח עם כל אחד מילדכם בנפרד, בכדי לשמוע . כן תאסוף נתונים מגורמים נוספים: הגננת , מנהל בית הספר והמורים . בסופו של יום תגיש חוות דעת עם המלצתה לעניין הסדרי הראיה והמשמורת.

בית המשפט נוטה לקבל את המלצת פקידת הסעד, במקרים בהם נתונה עדיין מחלוקת או יש צורך בהבהרות נוספות יבקש בית המשפט "תסקיר משלים".

לצדדים נתונה הזכות להגיב לתסקיר, ולחלוק על הכתוב בו במידה ונרשמו דברים לא נכונים.

כל אחד מהצדדים רשאי לזמן את פקידת הסעד אשר כתבה את התסקיר לחקירה, בית המשפט בד"כ אינו נוטה לזמן את פקידת הסעד ברוב המקרים ייאמץ את חוות הדעת בחלקה או במלואה.

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page