top of page

מזונות ילדים

מזונות ילדים

עד גיל 6 - החובה לזון את ולדאוג לקטין הנה מכח הדין הדתי יהודי, כאשר הצרכים ההכרחיים מוטלים על האב על האב חלה כל החובה.

עד גיל 6 קיימת " חזקת הגיל הרך" הקטין יהיה במשמורת האם בלבד. בנסיבות חריגות ביותר, בו יוכח לבית המשפט כי האם אינה כשירה להיות משמורן, או כאשר האב הוא אשר טיפל בקטין בית המשפט יורה על העברת החזקה לידי האב, כל זאת לא לפני שיוגש תסקיר בעניין הקטין ע"י שירותי הרווחה באזור המגורים.

מה גובה המזונות ?

כיום אין סכום מדוייק לעניין גובה המזונות אשר יפסוק בית המשפט. ישנם גורמים רבים אשר ישכללו ובחלקם:

עמדתו של השופט הדן בתיק בהתאם להשקפתו ולראיות אשר יוגשו בתיק המזונות. מומלץ לפרט בתביעה מזנונת גם באם מדובר במזונות זמניים כל סעיף להוצאות בליווי ראיות. וכן לעיין בפסיקות והחלטות קודמות אשר נתן השופט בתיקים קודמים.

אין כיום הבדל מהותי בין בית המשפט לענייני משפחה לבית הדין הרבני בפסיקת המזונות והפסיקות כמעט זהות.

מהו סכום המזונות המוערך ליתן ?

הסכומים נעים ביון 1,250 ₪ ל 1,670 ₪ בתוספת מדור ( שכירות והוצאות )

אופן חישוב המדור( שכירות ): 30% בעבור ילד אחד, 40% בעבור שני ילדים, 50% בעבור שלושה ילדים ומעלה.

באם לצדדים יש דירה אשר רובצת עליה משכנתא, ובהסכמה ישאו הצדדים בתשלום המשכנתא בחלוקה שווה ובהפחתה של החלוקה לעיל מגובה תשלום המשכנתא וזאת כחלופה לתשלום מדור. ישנם שופטים אשר מוסיפים על סכום המדור את הוצאות הבית, אך דבר זה חריג במיוחד.

מה יכלל בצרכי המזונות:


הוצאות חינוך: הוצאות חינוך כולל אגרות וסל תרבות ( טיולים במסגרת הלימודים וכו.. ) צהרונים והזנה

יש המקזזים את גימלת החינוך אשר מקבל ההורה המשמורן מסך המזונות ו/או מסך ההוצאות עפ"י החלוקה בינהם.

חוגים: עד לגובה סכום אשר מקובל על אחד ההורים הסכומים נעים בהתאם לצרכי הילד בין 200 ל 300 ₪ לחודש מקרים שכיחים תוספת טיפול ברכיבה או כל חוג אחר במידה והילד רגיש ונזקק לחיזוק אישי.

בריאות: הוצאות רפואיות מעבר למימון במסגרת הקופה, והחורגים מסל הבריאות, והביטוח לא מכסה ישאו

ההורים במחצית ההוצאה.

פנאי: חופשות, על חשבון ההורה אשר מעוניין, בילויים, צעצועים וכו...עד לגובה סביר בו היה ילד רגיל ובהתאם לרמת החיים בו הורגל.

מעל לגיל 6 –

בהתאם להלכה החדשה בע"מ 919/15 של בית המשפט העליון שם פנה האב ועתר להפחתת מזונות, נקבעה הלכה חדשה למזונות מגיל 6 ומעלה

פסק הדין קובע שעבור ילדים מגיל 6 ועד 18 סכום המזונות יקבע לפי: זמני שהות ( מספר הימים אצל כל אחד מההורים ) וההכנסה של כל אחד מההורים, נושא זה הורחב להכנסה הפנוייה של ההורים.

הכוונה בסופו דבר שהילד לא ירגיש כי בבית אחד ההורים הוא בית עשיר ובבית השני בית עני.

ההוצאות אצל אחד ההורים: מזון, ובילויים, בגדים וכו.. בזמן שהילד נמצא בחזקתו אחד מההורים , אותו הורה ישא בהוצאות ואין קיזוז מההורה השני.

הוצאות מזונות נוספים: הוצאות פתיחת שנת הלימודים, ספרי לימוד, ציוד וביגוד, חוגים הוצאות רפואיות חריגות

כאן קבע בית המשפט העליון כי אחד ההורים יהיה ההורה המרכז, הכוונה הורה אשר יקבל סכום כסף ע"י שני הצדדים וינהל את הקופה המשותפת ממנה ישולמו ההוצאות הנוספים.

האם חלוקת ההוצאות תהיה באופן קבוע שיוויונית ( 50:50 )

פסק הדין לא נתן מענה למקרים מסוג זה בפסיקתו והנושא "שותק" שוב השאיר בית המשפט העליון את שיקול הדעת לבית המשפט אשר דן בתיק ובפניו הראיות.

0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page