top of page
ההצלחות

רוב רובם של התיקים המטופלים במשרד מסתיימים עם הצגת הראיות וטרם מתן פסק דין על ידי בית המשפט, התיקים בהם ההליך המשפטי נמשך חלקם מסתיימים בניצחון.

ביטול פס"ד בוררות, תיק הפ"ב 60179-01-15 -פורסם בעיתון גלובס 

לעיתים רחוקות מאד ואם בכלל מתערב בית המשפט המחוזי , בפסק בוררות שניתן ע"י בורר מוסכם על שני הצדדים, על מנת לבטל פס"ד נדרש המבקש לעמוד בספר תנאים עפ"י החוק סעיף 24 לחוק הבוררות , תשכ"ח-1968.רק אז משעמד בתנאי אלו ידרש בית המשפט האם לבטל את אותו סעיף הטעון תיקון ובו נפלה הטעות, או ביטול פס"ד במקרים חריגים מאד.

בתיק זה משרדי הצליח לבטל פס"ד באופן חריג פס"ד שניתן ע"י בית דין צדק של העדה החרדית.

   001481/15 ביטול פס"ד בית המשפט המחוזי בבית המשפט העליון, רע"א  

משנת 2003 לא הצליח לעלות תיק לבית המשפט העליון ביושבו כערכאה שלישית. התיק דנן התנהל לראשונה בבית המשפט לתביעות קטנות כערכאה ראשונה, על פס"ד הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית המשפט לתביעות קטנות, על פס"ד של בית המשפט המחוזי הגיש משרדי בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון ביושבו כערכאה שלישית.

התיק הנ"ל הגיע למשרדי עם החלטת בית המשפט המחוזי, על מנת היכנס לשעריו של בית המשפט העליון יש לעמוד בפס"ד בר"ע 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה)פ"ד לו(3) 123- בו נדרש כי בית המשפט ידרש רק במקרים בהם יש שאלה משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הישיר של הצדדים.

בחלוף 12 שנה ששום תיק לא עלה לעליון, הצליח משרדי לחצות את רף פס"ד בבקשת רשות ערעור, בית המשפט העליון קיבל את טענותיי חלקית והפך את פס"ד של בית המשפט המחוזי.

צו הריסה למבנה, ת.פ 1132-13 מדינת ישראל נ ' אסנת

כנגד מבנה בלתי חוקי הוצא צו הריסה ע"י בית המשפט המקומי, על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר החזיר את התיק לבית המשפט לעניינים מקומיים.

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום כנגד בנייה בלתי חוקית, התיק הגיע למשרד לטיפולנו, טרם הדיון.

סיכוי התיק היו קלושים, באופן יצרתי ולאחר שהגעתי לשטח, משרדי הצליח להוכיח לבית המשפט באמצעות צילומים אויריים ומדידות, כי הגבול בין העיר חולון לבין בת ים עובר כמטר אחד בודד מהמבנה המיועד להריסה וכי הסמכות אינה נתונה לבית המשפט בחולון אלא לבת ים. צו ההריסה בוטל ותיק הפלילי כנגד הנאשמת בוטל מחוסר סמכות.

bottom of page